spacer
Algemene voorwaarden
ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN


ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

“Francis Christian jacht- en Interieurbetimmering”

 

Deze Algemene Voorwaarden van Francis Christian Jacht- en Interieurbetimmering zijn tot stand gekomen op 1 januari 2007. 

 

Artikel 1 - Definities

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1.        Francis Christian Jacht- en Interieurbetimmering, ingeschreven in KvK te Alkmaar onder nummer 37128839.

 

1.2.        Opdrachtgever: degene die door ondertekening van een geschrift of op een andere wijze de gelding van deze door Francis Christian Jacht- en Interieurbetimmering gehanteerde Algemene Voorwaarden heeft aanvaard.

 

Artikel 2 – Algemeen

 

2.1.     Op alle aanbiedingen, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Verwijzingen door een opdrachtgever naar door hem gehanteerde algemene voorwaarden en/of andere voorwaarden worden door Francis Christian Jacht- en Interieurbetimmering uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

2.2.     Wijzigingen in overeenkomsten, afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien deze schriftelijk tussen Francis Christian Jacht- en Interieurbetimmering en de opdrachtgever zijn overeengekomen.

 

Artikel 3 – Offerte

 

3.1.     Elke offerte van Francis Christian Jacht- en Interieurbetimmering heeft, tenzij uit de offerte anders blijkt, een geldigheidsduur van 3 maanden, te rekenen vanaf de datum van de offerte.

 

3.2.     De offertes zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens.

 

3.3.     Alle bescheiden, waaronder tekeningen en berekeningen, die afkomstig zijn van Francis Christian Jacht- en Interieurbetimmering en die vóór of bij het tot stand komen van een overeenkomst aan de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, blijven eigendom van Francis Christian Jacht- en Interieurbetimmering. Het staat de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Francis Christian Jacht- en Interieurbetimmering niet vrij om deze bescheiden aan derden ter beschikking te stellen of aan derden ter inzage te geven, voor zover het ter beschikking stellen of het ter inzage geven van deze bescheiden niet noodzakelijk is in verband met een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Francis Christian Jacht- en Interieurbetimmering.

 

 

 

Artikel 4 – Overeenkomst

 

4.1.     Overeenkomsten tussen Francis Christian Jacht- en Interieurbetimmering en de opdrachtgever worden slechts geacht tot stand te zijn gekomen, indien deze schriftelijk zijn bevestigd.

  

4.2.     Door de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de overeenkomst moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk ter kennis van Francis Christian Jacht- en Interieurbetimmering worden gebracht en door Francis Christian Jacht- en Interieurbetimmering schriftelijk worden geaccordeerd.

           

Artikel 5 – Aanneemsom

 

5.1.     De door Francis Christian Jacht- en Interieurbetimmering genoemde aanneemsom is gebaseerd op inkoopprijs van de benodigde materialen, arbeidskosten en andere kostenfactoren. Francis Christian Jacht- en Interieurbetimmering behoudt zich het recht voor om, indien er sprake is van kostenverhogende factoren, de aanneemsom eenzijdig te wijzingen. De opdrachtgever heeft in dat geval het recht om, indien hij niet akkoord gaat met de wijziging van de aanneemsom, de overeenkomst met Francis Christian Jacht- en Interieurbetimmering gedeeltelijk, voor het gedeelte van de werkzaamheden die Francis Christian Jacht- en Interieurbetimmering nog niet heeft verricht, te ontbinden.

 

5.2.     Indien de opdrachtgever gebruik maakt van zijn bevoegdheid om de overeenkomst op grond van artikel 5.1 gedeeltelijk te ontbinden, dan dient deze een gedeelte van de aanneemsom te betalen dat overeenkomt met de door Francis Christian Jacht- en Interieurbetimmering tot op het moment van de ontbinding verrichte werkzaamheden. De door Francis Christian Jacht- en Interieurbetimmering in het kader van de overeenkomst gemaakte kosten blijven voor rekening van de opdrachtgever.

 

           

Artikel 6 - Verzekering

 

6.1.        De opdrachtgever is gehouden om, voordat Francis Christian Jacht- en Interieurbetimmering met de werkzaamheden aanvangt, alle goederen die zich in het vaartuig bevinden en die niet tot de inboedel van het vaartuig behoren uit het vaartuig te halen. Francis Christian Jacht- en Interieurbetimmering is, behoudens opzet en grove schuld, niet aansprakelijk voor schade aan het vaartuig of aan de inboedel van het vaartuig die niet het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Francis Christian Jacht- en Interieurbetimmering van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst.

 

6.2.     De opdrachtgever is gehouden om het vaartuig in voldoende mate te verzekeren en verzekerd te houden. De verzekering moet betrekking hebben op zowel het casco van het vaartuig als de zich in het vaartuig bevindende inboedel.

 

 

Artikel 7 - Levertijd

 

7.1.        Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijnen, waarbinnen de overeengekomen prestatie moet zijn verricht.

7.2.        Deze termijnen worden bij benadering gegeven, tenzij de opdrachtgever schriftelijk aangeeft dat de overeengekomen levertijd essentieel is en Francis Christian Jacht- en Interieurbetimmering aan de opdrachtgever een schriftelijke garantie verstrekt dat levering binnen de overeengekomen tijd zal plaatsvinden.

7.3.        Francis Christian Jacht- en Interieurbetimmering zal zich inspannen om de door hem aangegeven leveringstermijnen zoveel mogelijk te halen. Francis Christian Jacht- en Interieurbetimmering is echter niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de leveringstermijnen. De overschrijding van leveringstermijnen geeft de opdrachtgever niet het recht om de verstrekte opdracht te annuleren, om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of om zich op een opschorting van de betalingsverplichting te beroepen.

 

Artikel 8 - Overmacht

 

8.1.     Francis Christian Jacht- en Interieurbetimmering heeft het recht om bij overmacht de overeenkomst, zonder tussenkomst van de rechter, als ontbonden te beschouwen, althans te ontbinden door middel van een schriftelijke mededeling aan de opdrachtgever. Alle verplichtingen van Francis Christian Jacht- en Interieurbetimmering worden, indien er sprake is van overmacht, van rechtswege opgeschort.

 

8.2.     Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden, welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst door Francis Christian Jacht- en Interieurbetimmering niet, althans niet in volle omvang, kan worden gevergd.

 

8.3.        Als overmacht geldt onder andere:

 

-       niet, niet volledige en/of vertraagde levering door derden;

-       maatregelen van overheidswege die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijker en/of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van de overeenkomst was te voorzien;

-       alle onvrijwillige bedrijfsstoringen of belemmeringen zoals stormschade en andere natuurrampen, brand, explosies, oproer, oorlog, diefstal enz.

 

8.4.        Het in dit artikel bepaalde geldt tevens, indien voorbedoelde omstandigheden zich voordoen ten aanzien van door Francis Christian Jacht- en Interieurbetimmering ter uitvoering van de overeenkomst ingescha­kelde derden.

 

 

 

 

 

            Artikel 9 – Levering

 

9.1.     Francis Christian Jacht- en Interieurbetimmering nodigt de opdrachtgever uit om de werkzaamheden te inspecteren en deze te accorderen. Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de opdrachtgever de werkzaamheden heeft geaccordeerd.

 

9.2.     Indien de opdrachtgever geen gevolg geeft aan de uitnodiging, dan worden de werkzaamheden geacht door Francis Christian Jacht- en Interieurbetimmering deugdelijk te zijn uitgevoerd. De opdrachtgever heeft in dat geval niet de bevoegdheid om te reclameren over gebreken die hij had kunnen constateren, indien hij aan de uitnodiging van Francis Christian Jacht- en Interieurbetimmering als bedoeld in artikel 9.1 gevolg zou hebben gegeven.

 

9.3.     Indien de opdrachtgever bij de inspectie constateert dat de door Francis Christian Jacht- en Interieurbetimmering verrichte werkzaamheden niet deugdelijk zijn uitgevoerd, dan dient de opdrachtgever zijn bezwaren met betrekking tot deze werkzaamheden binnen 5 dagen na de inspectie schriftelijk aan Francis Christian Jacht- en Interieurbetimmering kenbaar te maken. Francis Christian Jacht- en Interieurbetimmering zal in dat geval, voorzover redelijk, trachten om aan de bezwaren van de opdrachtgever tegemoet te komen.

 

9.4.     Indien er met betrekking tot de door Francis Christian Jacht- en Interieurbetimmering na de inspectie te verrichte werkzaamheden extra kosten zijn gemoeid, dan zal Francis Christian Jacht- en Interieurbetimmering de opdrachtgever hierover inlichten. Deze kosten worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht voor zover deze niet rechtstreeks voortvloeien uit een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Francis Christian Jacht- en Interieurbetimmering voortvloeiende uit de overeenkomst tussen Francis Christian Jacht- en Interieurbetimmering en de opdrachtgever.

 

9.5.     Het is de opdrachtgever niet toegestaan om, indien hij niet akkoord gaat met de door Francis Christian Jacht- en Interieurbetimmering verrichte werkzaamheden, deze zelf uit te voeren of om deze door een derde te laten uitvoeren, voordat hij Francis Christian Jacht- en Interieurbetimmering schriftelijk heeft gesommeerd en aan deze gelegenheid heeft gegeven om de nodige (herstel)werkzaamheden binnen een redelijke termijn uit te voeren.

 

 

Artikel 10 – betaling

 

10.1.   Betaling van de aanneemsom dient plaats te vinden binnen 30 dagen nadat Francis Christian Jacht- en Interieurbetimmering een factuur aan de opdrachtgever heeft gezonden. Indien betaling niet plaatsvindt binnen de voornoemde termijn van 30 dagen, dan is de opdrachtgever in verzuim en is deze een rente verschuldigd van 1 % per maand over het door hem verschuldigde bedrag voor iedere maand of gedeelte van de maand dat betaling uitblijft.

 

10.2.     Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

10.3.     Francis Christian Jacht- en Interieurbetimmering heeft het recht om, indien de opdrachtgever niet voldaan heeft aan alle beta­lingsverplichtingen genoemd in dit artikel, de overeenkomst met de opdrachtgever (ge­deeltelijk) te ontbindingen, dan wel haar werkzaamheden op te schorten tot aan het moment dat de opdrachtgever aan alle betalingsverplichtingen tegenover Francis Christian Jacht- en Interieurbetimmering heeft voldaan.

 

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud

 

Alle goederen van Francis Christian Jacht- en Interieurbetimmering die door Francis Christian Jacht- en Interieurbetimmering bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt blijven eigendom van Francis Christian Jacht- en Interieurbetimmering tot op het moment dat de opdrachtgever voldaan heeft aan al zijn betalingsverplichtingen tegenover Francis Christian Jacht- en Interieurbetimmering . Het staat de opdrachtgever niet vrij om over de goederen die bestemd zijn om bij de uitvoering van de overeenkomst te worden gebruikt te beschikken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Francis Christian Jacht- en Interieurbetimmering.

 

Artikel 12 - Toepasselijk recht

 

Overeenkomsten tussen Francis Christian Jacht- en Interieurbetimmering en de opdrachtgever worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

 

Artikel 13 – Geschillen

 

13.1.   Alle geschillen die voortvloeien uit aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Francis Christian Jacht- en Interieurbetimmering en de opdrachtgever worden uitsluitend berecht door de gewone rechter, tenzij partijen schriftelijk anders met elkaar overeen zijn gekomen.

 

13.2.   Geschillen zullen, voorzover niet schriftelijk anders is overeengekomen,
uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter binnen het arrondissement Alkmaar.

Artikel 14

 

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar.  

 Francis Christian
De Star 19g • 1601MH Enkhuizen • 06 42 58 65 57
www.maatwerk-meubelen.nlinfo@maatwerk-meubelen.nl

Impression design + internet Enkhuizen, grafisch ontwerp, websites, website, webdesign, intranet, content management systemen (CMS)